AVLASTNING FOR FOSTERFAMILIER
sf
Ett av områdene NOA har spesialisert seg på er avlastning av barnevernsbarn for foster familier. NOA har bred erfaring når det gjelder avlastning av barnevernsbarn og avlastning for fosterfamilier, og da særskilt barn med tilknytningsproblematikk. Vi har et godt samarbeid med BUFetat, og flere barneverntjenester i nærområdet, og skilter med høy kvalitet både faglig og strukturmessig. For avlastning av barnevernsbarn og fosterfamilier tilbyr vi avlastning med miljøterapeuter med helse- og sosialfaglig utdanning og erfaring fra barnevernsarbeid.

Miljøterapeutene som jobber med barnevernsbarn eller krevende barn og unge vil gå i medleverturnus under avlastningen. Dette for raskere å skape og holde relasjonen til brukeren, og også unngå vaktskifter som for flere barn og unge kan oppleves som vanskelig, da mange av dem allerede har gjennomgått en rekke relasjonsbrudd. NOA ønsker å levere en tjeneste der avlastningen er så lik hjemmesituasjonen som mulig, slik at overgangen mellom hjem og avlastning blir så naturlig som mulig.

Målgruppene er personer med ulike omsorgsbehov, atferds- og tilpasningsvansker, og deres nærmeste familie. Dette kan være familier med en krevende omsorgssituasjon, barn og unge med et særskilt hjelpebehov eller psykiske lidelser, som trenger avlastning slik at omsorgsytere kan få rimelig fritid, og mulighet til å leve et tilnærmet normalt liv. Hensikten er at omsorgsyterne skal få en friperiode fra sin omsorgsituasjon for å hvile og skaffe seg overskudd for å mestre en krevende omsorgshverdag.

NOA deltar på alle ansvarsgruppemøter og samarbeider tett med barneverntjenesten og fosterfamilien, slik at all avlastning og oppfølging som gis har utgangspunkt fra en felles platform og forståelse av barnet.Vi ønsker å avlaste personer i en krevende omsorgsituasjon for å få hvile og overskudd for å mestre en krevende hverdag.


- friperiode fra omsorgsituasjon, tilbud, brosjyre, aktiviteter, individuelt tilpasset opplegg, bolig, heldøgns bemanning, avlastning, ulike omsorgsbehov, atferds- og tilpasningsvansker, krevende omsorgssituasjon, mennesker med et særskilt hjelpebehov, heldøgns helsefaglig tilsyn, samarbeid med pårørende -