BO OG OMSORG
sf
NOA tilbyr individuelt tilpasset bo- og omsorgstilbud til brukere med særskilte og sammensatte behov innenfor:
  • Psykisk utviklingshemming med tilleggsproblematikk innen psykiatri/atferd
  • Sammensatt problematikk knyttet til sjeldne diagnoser og psykiske lidelser
  • Multifunksjonshemmede med særskilte behov for tilrettelagt bolig og tilrettelagt struktur for optimale hverdager
NOA har et tett og nært forhold mellom ansatte og beboere, og forsøker til enhver tid å ha så få ansatte rundt tjenestemottakerne som mulig, for å skape trygghet, forutsigbarhet og raskt etablere gode relasjoner mellom tjenestemottaker og tjenesteyter.

Våre beboere bor i små enheter. Vi har 2 - 3 beboere i våre boliger. Dette skaper ro og trygghet.

I forhold til å etablere botilbud for personer med sammensatte behov for bistand, legges det betydelig vekt på individuell tilpassing og tjenester hjemlet etter Lov om helse- og omsorgstjenester. NOA ser på samarbeide med kommuner og bydeler som avgjørende for etablering av gode tjenester og vil i praksis fungere som en forlengelse av det kommunale tilbudet i det vedtak på tjenestene fattes av vedtaksmyndig fagperson i kommune/bydel. Således yter NOA tjenester med hovedfokus på kvalitet og individuell tilpassing i tillegg til at samarbeidet med kommune/bydel også skal ha til hensikt å styrke kommunens egen kompetanse.

Av hensyn til bruker selv og omgivelsene er NOA villig til å strekke seg langt i henhold til et individuelt tilrettelagt eller forsterket omsorgs- og bo tilbud, som er tilpasset brukers funksjonsnivå. Vi vil for eksempel kunne tilby andre boligløsninger dersom oppdragsgiver ønsker dette, med for eksempel solid inventar, minst mulig forstyrrende stimuli og lagt til et område der bruker i størst mulig grad kan få mulighet til å bevege seg fritt m.m.
PERSONAL
NOA har knyttet til seg mange miljøterapeuter med både helse- og sosialfaglig bakgrunn, og/eller bred erfaring fra både avlastning og bo- og omsorgsenheter. Vi har i dag en stabil per sonalgruppe som er fleksibel og kan stille på kort varsel, og som er vandt til å håndtere akutte situasjoner, hvor alle har erfaring fra avlastning. Vi har i tillegg en stor stab som også jobber kun på oppdragsbasis, og som meget rakst kan stille opp i både korte og lengre akuttavlastninger. Alle ansatte mottar kontinuerlig veiledning spesifikt rettet mot den enkelte bruker. Faglig ansvar lig i NOA er utdannet sosionom, med etterutdanning i gruppeterapi og veiledning, og har lang fartstid fra både barnevernsarbeid og arbeid innen bo- og omsorgsenheter og avlastning. Vi har også knyttet til oss en rekke støttetjenester med personal innnen ulik faglig bakgrunn som vi kan benytte i særskilte tilfeller.NOA har bo- og omsorgstilbud i Oslo og Akershus


- Boliger, omsorgstjenester, omsorgstilbud, omsorgsenheter, sammensatte behov, dobbeltdiagnoser, tett samarbeid med pårørende, høyt aktivitetsnivå, hjemmekoselige leiligheter -