FAG / IDEOLOGI
Våre kommunale oppdragsgivere legger vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud til tjenestemottakere i Norge. Mestring, mening og mangfold er en av de fem viktigste omsorgsutfordringer og legger opp til ”Aktiv omsorg” som en hovedstrategi for framtidas omsorgstjenester. En slik strategi vil kreve større faglig bredde i omsorgssektoren med flere faggrupper og økt vekt på kulturtiltak, sosialpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi og sosialt arbeid. 
MESTRING
Vår primære oppgave er å drive en trygg og dynamisk miljøterapi med fokus på mestring, med faste rammer og oversiktelig struktur, forutsibare grenser, med rikelig emosjonell nærhet, og tilstrekkelig med stimulerende intellektuelle utfordringer. NOA legges stor vekt på at fritiden benyttes positivt og konstruktivt. Vi satser på fysisk og psykisk mestring som viktige virkemidler til å utvikle og berike sin hverdag. Vi tror på engasjement, og på mestring av planlagt og utviklingsfremmende aktiviteter, som viktige bidrag til å styrke selvfølelsen til våre tjenestemottakere. Når det gjelder mestring, handler dette om å finne frem til hver enkelts iboene evner og ressurser, og å lære å nyttiggjøre seg av disse. Et universelt behov for alle mennesker er å oppleve at de betyr noe og er viktige for andre. 

Mestringsfølelse skal være en viktig del av en helhet som består av ulike deler som samtidig er en del av en større helhet. NOA sitt mål er å trygge og ruste opp beboers og tjenestemottakeres individuelle fysiske og psykologiske forutsetninger til mestre egen hverdag. NOA sine parallellmål er å opparbeide eksistens, legitimitet og fagideologisk tilslutning blant andre involverte makro- og mikro systemer rundt oss. 
INDIVIDUELLE TILTAK
Kommunen skal yte et egnet tjenestetilbud til de som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål. Begrepet dagliglivets gjøremål må i denne sammenheng forstås som mer enn rene omsorgsoppgaver. Dette gjelder også muligheten til i så stor grad som mulig å ta del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk, være i fysisk aktivitet, holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i egne engasjement og interesser. Tilbud om dagaktiviteter er derfor også en del av det kommunale omsorgstjeneste-tilbudet.
FOREBYGGING OG AVLASTNING
Det er grunn til å peke på at godt utbygde dagaktivitetstilbud sammen med hjemmetjenester i mange tilfeller kan bidra til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse. Slike tilbud kan også være avgjørende avlastningstiltak for nære pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon. Samfunnet vil spesielt peke på den betydningen dagaktivitetstilbud har for mennesker med ulike demenslidelser eller andre med langvarige og sammensatte sykdomsforløp eller nedsatt funksjonsevne.
PERSONAL
Våre bo- og omsorgstjenester er bygd opp med kvalifisert personale, som sikrer en høy faglig standard. Både gruppen av faste miljøterapeuter, samt gruppen av faste ekstravakter, er bygget opp med en god balanse mellom personale utdannet på høyskolenivå, og/ eller med annen relevant utdanningsbakgrunn, med hovedvekt på en sosialfaglig utdanning. Ekstravaktene vil på samme måte som det faste personellet få en grundig og nøyaktig opplæring og veiledning. 

NOA anser det som viktig i rekrutteringen av personalet, at en legger vekt på personlige egenskaper og formell kompetanse. Utvalget av personale er basert på et allsidig spekter av ulik erfaring, bakgrunn og utdannelse, slik at de ansatte best mulig kan utfylle hverandre. Det stilles store krav til personalets evne til samarbeid og engasjement. Jobben som miljøterapeut er på mange måter svært krevende og utfordrende. Det forventes at personalet har en selvstendig, initiativtakende og ansvarsfull holdning til arbeidet sitt. Organisasjonen trenger medarbeidere som vet hva de står for og som har et gjennomtenkt forhold til sine egne verdier og behov. Det forventes at miljøpersonalet skal kunne vise engasjement, samarbeid, lojalitet, ansvar, pålitelighet og forutsigbarhet, og fremstå som gode rollemodeller for alle våre tjenestemottakere. Ledelsen i NOA legger vekt på å fremelske holdninger som eksempelvis fordomsfrihet, toleranse, åpenhet, akseptering, solidaritet etc. Samtidig med dette må ledelsens autoritet være stabil og utvetydig, slik at livet på NOA blir forutsigbart både for tjenestemottakere og miljøpersonalet. I et psykisk krevende og angstprovoserende behandlingsarbeid, er det viktig å ivareta den enkeltes og personalets felles behov for faglig og personlig utvikling. Dette innebærer bl.a. regelmessige personalmøter, opplæringsprogrammer, seminarer for medarbeidere med fokus på aktuell problematikk, medarbeidersamtaler, samt arbeids- og prosessveiledning, individuelt og i gruppe. 

KVALITETSSIKRING
Formålet med kvalitetssikringssystemet er å sikre at vår bo og omsorgsvirksomhet holder høy kvalitet i behandlingen av tjenestemottakere, samt å sikre forbedring og utvikling våre bo og omsorgstjenester. For våre oppdragsgivere er det viktig at det finnes et felles system for sikker og effektiv gjennomføring av kvalitetssikring i Norsk omsorgs- og aktivitetssenter (NOA).

Hensikten med etableringen av et kvalitetssikringssystem er som følger:
  • sikre NOA sin behandlingsposisjon og konkurranseevne over tid.
  • Utvikler og forbedrer oss i takt med samfunnets krav og oppdragsgivernes forventninger til oss i henhold til ønsket kvalitet.
  • Sikre respekt for det enkelte menneske og dets iboende verdighet.
Kvalitetssikringssystemet beskriver hvordan Norsk omsorgs- og aktivitetssenter skal sikre kvalitetsarbeidet på alle nivå. Dette omfatter formålet med kvalitetssikringssystemets, krav til struktur, organisering, medvirkning, kvalitetsutviklingsplaner, dokumentasjon, regler for revisjon og bruk av nøkkeltall og indikatorer med systemet. Kvalitetsstyring skal være med på å bygge opp vår virksomhet, og hjelpe oss til å bli enda bedre. Dette vil gi en enda bedre og tydeligere indre struktur, når alle prosedyrer og strukturer vil bli fulgt opp, evaluert og forbedret jevnlig. 

Kvalitetskontrollen deles inn fire områder:

  • Fag og metode
  • Intellektuelle kapital
  • Merkantil (kontor, innkjøp og administrasjon)
  • IK/HMS
INNENFOR BEGREPET “INTERLEKTUELL KAPITAL” ER DET VANLIG Å OPERERE MED ULIKE UNDERBEGREPER:
Humankapital
Enkelt sagt er Humankapitalen (HK) først og fremst kompetansen til de ansatte i en virksomhet og den verdiskapingen denne kompetansen bidrar til for arbeidsgiveren. 

HK kan gjerne kalles “bedriftens sjel” og dens verdi blir blant annet bestemt av egenskaper, kunnskaper, ferdigheter, holdninger, kapasitet, vilje, motivasjon m.m. hos de ansatte. Kompetanseutvikling vil i dette perspektivet innebære investering i HK. De ansatte og deres kompetanse kan også kalles virksomhetens kollektive intelligens. Humankapital forsvinner imidlertid når personer slutter i virksomheten, har ferie eller av andre grunner er fraværende fra arbeidet. 

Relasjons- og kundekapital
Relasjons- og kundekapital er verdien av vesentlige relasjoner virksomheten har med sine kunder, leverandører, offentlige myndigheter, o.a. Relasjoner viser styrken til de relasjoner eller forbindelser virksomheten har. Dette er det eksterne nettverket virksomheten er knyttet til og styrken til merkevare/brands. Relasjons- og kundekapital er altså verdien av alle relasjoner virksomheten har til sine omgivelser. 

Strukturkapital
Strukturkapital omfatter rutiner, arbeidsprosesser, metoder samt immaterielle ressurser som patenter, varemerker, juridiske rettigheter, immateriell eiendom og forretningshemmeligheter. En av de mest sentrale delene av SK er kvalitetssystemene og rutinebeskrivelsene i virksomheten. Systemet legger vekt på en i størst mulig grad tar vare på god praksis ved å identifisere den og ta den i bruk. Det legges også vekt på å vise hvordan alle parter i virksomheten medvirker til å forbedre kvaliteten. 

For å lese mer om vårt aktivitetstilbud til våre brukere trykk "her"

NOAs faglige og ideologiske standpunkt


- Teori, faglitteratur, atferdsanalyse, forsterkere, avtalestyring, kvalitetssikring, faglighet -