OM OSS
Norsk Omsorgs- og Aktivitetssenter AS – NOA AS ble opprettet våren 2007 som et omsorgs- og avlastningstilbud med formål å tilby en trygg, stabil og profesjonell virksomhetsbase. NOA ønsker å gi et tilbud som bidrar til optimal livskvalitet for mennesker med hjelpebehov, og sørge for at de og deres pårørende får en bedre hverdag. Våre tjenestemottakere skal hjelpes til å kunne øke graden av mestring i hverdagen, samt gjøre dem i stand til en mer positiv samhandling med andre, og gi dem erfaringer med gode og varige relasjoner.

NOA er et firma som driver bo- og omsorgsenheter i Oslo og Akershus, samt avlastning, ferieavlastning. Vi arbeider med å skreddersy en totalløsning for våre beboere og brukere. Med en totalløsning mener vi her både bolig, ferie, fritid og arbeid. Våre beboere vil vokse i takt med utfordringene de har fått og er veldig fornøyde med tilbudet. Samtidig som beboerne våre skal få vekst vil vi også utvikle våre miljøarbeidere med kursing i nødvendig medisinopplæring, livreddende førstehjelp og god innføring og håndtering av ulike sykdommer.

Som tjenestemottaker i Norsk omsorgs- og aktivitetssenter får man muligheten til å:

  • Leve et sunt liv i tråd med sine evner til å skape, mestre og leke, og samtidig være inkludert og forpliktende ovenfor seg selv og andre mennesker.
  • Våge å engasjere seg i andre mennesker og la deres skjebne få virke inn på vår egen.
  • Beundring og bekreftelser på seg selv for å kjenne seg kompetente og verdifulle.
  • Etablere konstruktive og stabile sosiale relasjoner og arbeid.
NOA ønsker gjennom sitt arbeid å høyne livskvaliteten til den enkelte beboer/bruker ved å tilrettelegge for opplevelser, sosiale relasjoner og aktiviteter på lik linje med andre i samfunnet. Vi ansetter personer som har de rette holdingene, tenker utradisjonelt, er kreative og tør prøve nye ting. Rette holdninger hos oss er at man handler med hjertet, tenker med hodet og at man har respekt for det som er annerledes. Vi ønsker at personer i det offentlige skal legge merke til våre holdninger og ta del i dem. Vi ønsker at utviklingshemmede skal lære seg å mestre mange utfordringer og vokse på dette. Da er vi med på å høyne livskvaliteten for en gruppe mennesker som trenger selvanseelse og få mer respekt hos andre. Livskvalitet bedres når en person har gode personlige forhold som dreier seg om nære, varme og gjensidige forhold til andre mennesker. Man må ha kontakt, nærhet, vennskap og forståelse for andres behov for å skape et godt bofellesskap.

NOA vil tilrettelegge bofellesskap i mindre grupper. Hver gruppe blir satt sammen på en slik måte at de til enhver tid skal være i stand til å takle de problemer som de i helhet står overfor. Med gruppe menes både beboer og miljøarbeider. Det betyr at vi også ser på den funksjonshemmede som en ressurs. Siden vi opplever gruppedynamikken som en meget viktig pedagogisk prosess, betyr det at den enkelte beboer hele tiden har mulighet til å påvirke sin egen hverdag. En bolig skal ikke ha for mange ansatte eller for mange beboere fordi det lett kan bli uoverensstemmelser og skape utrygghet. I følge teorier om normaliseringstankegangen og livskvalitet er graden av mestring en betydelig faktor. Derfor forsøker NOA i størst mulig utstrekning å tilrettelegge for flest mulig aktivitets-, opplevelses- og mestringsarenaer.

NOAs historikk og mål


- Omsorgsfirma, helse- og omsorgstjenester, boliger, miljøterapeuter, miljøarbeidere, helsepersonell -